1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı


İş Kazası Ve Meslek Hastalığı

Günümüzde çoğu insan gerek normal yaşamlarında gerekse de iş yaşamlarında ‘iş kazası’ ve ‘meslek hastalığı’ kavramlarını birbirleri ile çok karıştırmaktadırlar ya da kavramların tanımlarını yanlış bilmektedirler. Gelin bu yanlış bilinen kavramları birlikte ele alalım.

İş Kazası Nedir?

İş kazası, İLO ( Uluslararası Çalışma Örgütü)’ya göre ayrı, WHO ( Dünya Sağlık Örgütü)’ya göre ayrı, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na göre ayrı, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ayrı tanımlar içermektedir.

İLO ( Uluslararası Çalışma Örgütü)’ya Göre İş Kazası Nedir?

“Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek niteliklerde olaylar” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere iş kazasından bahsedebilmemiz için meydana gelen olayın önceden planlanmamış olması ve etrafa zarar verecek bir potansiyelin olması gerekmektedir.

WHO ( Dünya Sağlık Örgütü) ’ya Göre İş Kazası Nedir?

“Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere iş kazasından bahsedebilmemiz için meydana gelen olayın önceden planlanmamış olması, iş yerinde çalışan kişilere zarar verici bir etkisi olması, işletmeye maddi zarar verecek bir yapıda olması ve iş yerinde üretimin, işin durmasına neden olması gerekir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre

İş Kazası Nedir?

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
    Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
    meydana gelen olaylardır.

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, çalışan kişinin yaptığı işten dolaylı olarak tekrar tekrar yaşadığı ve bunun sonucunda geçici veya sürekli olarak, bedenen veya ruhen yaşadığı engellilik halleridir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna Göre Bir Olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi İçin Taşıması Gereken Unsurlar

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Kayıt Ve Bildirimi

İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde,

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmesi gerekir.

Yorum Yap